Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor reizigers van bookdifferent.com. Als je vragen hierover hebt, mail je ons dan op info@bookdifferent.com.

1. Definities

1.1 Bookdifferent B.V.: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, en heeft haar kantoor aan de Arendstraat 16, 1223 RE, Hilversum, Nederland.
1.2 bookdifferent.com: een online boekingssysteem voor zaken- of privéreizen, waarin wordt aangegeven hoe verantwoord de verschillende hotels, hostels, accommodaties of reisorganisaties zijn, zodat Reizigers een duurzame keuze kunnen maken.
1.3 Platform: houdt in de (mobiele) website en (toekomstige) app waar de Reisservice beschikbaar, eigendom is van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door Bookdifferent.
1.4 Reis: de verschillende reisproducten en -diensten die kunnen worden besteld, verworven, gekocht, aangeschaft, betaald, verhuurd, aangeboden, gereserveerd, gecombineerd of voltooid door u van de Reisaanbieder.
1.5 Reisaanbieder: de professionele aanbieder van accommodatie (bijv. hotel, motel, appartement, bed & breakfast), attracties (bijv. pretparken, musea, sightseeing tours), vervoersaanbieder (bijv. autoverhuur, cruises, treinreizen, ritten per spoor, luchthaven, touringcars, transfers), touroperators, reisverzekeringen en alle andere reizen of aanverwante producten of diensten die van tijd tot tijd beschikbaar voor de Reservering op het Platform (B2B of B2C).
1.6 Reisservice: de online aankoop, bestelling, (gefaciliteerde) betaling of reserverings-service zoals aangeboden of mogelijk gemaakt door Bookdifferent met betrekking tot diverse producten en diensten, van tijd tot tijd beschikbaar gesteld door Reisaanbieders op het Platform.
1.7 Reservering: de bestelling, aankoop, betaling, boeking of reservering van een Reis.
1.8 Reiziger: eenieder die de site van Bookdifferent bezoekt of van enige informatie op de Bookdifferent Site gebruik maakt, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, zowel consumenten als bedrijfsmatig handelende personen en zowel personen die voor zichzelf, als personen die voor een ander handelen.
1.9 Informatie: alle gegevens, adresgegevens, aanbiedingen, diensten, documenten, afbeeldingen, keurmerken, handelsnamen, woord- en beeldmerken, logo’s, ratings, bestanden of andere content die zich op de Bookdifferent Site bevindt.
1.10 Bookdifferent Site: alle pagina’s van www.bookdifferent.com, in welke taal dan ook.
1.11 Algemene voorwaarden: de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Op het gebruik van de Bookdifferent Site en/of de hierop weergegeven Informatie zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Als Reiziger aanvaardt u de toepassing van deze voorwaarden. Bookdifferent aanvaardt geen algemene voorwaarden van Reizigers, tenzij dit expliciet schriftelijk overeengekomen is.
2.2 Bookdifferent heeft het recht de Algemene voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. Reeds gesloten maar nog niet nagekomen overeenkomsten, kunnen bij wijziging van de Algemene voorwaarden schriftelijk worden ontbonden binnen een termijn van twee weken.

 

3. Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 De Bookdifferent Site en de Informatie genieten auteursrechtelijke bescherming. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten op de Bookdifferent Site en de hierop weergegeven Informatie, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij Bookdifferent B.V., of bij een derde die Bookdifferent toestemming heeft gegeven voor gebruik hiervan.
3.2 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de Bookdifferent Site mag worden opgeslagen of gereproduceerd op een andere website en het is niet toegestaan om de site te framen.
3.3 Niemand mag, anders dan door middel van een hyperlink of deep link welke voor derden herkenbaar is als omleidend naar Bookdifferent, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bookdifferent een koppeling of gateway aanbrengen tussen de Bookdifferent Site en enige andere site, search engine of computer netwerk.
3.4 Het is niet toegestaan om Informatie van de Bookdifferent Site over te nemen in andere gegevensverzamelingen, al dan niet voor mailingen. Het gelijktijdig verzenden van berichten aan meer dan één adres, verzameld uit de Informatie, is uitdrukkelijk niet toegestaan.
3.5 Bij gebruik van Informatie voor mailingen zonder toestemming van Bookdifferent, zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €5.000,- (of €1.000,- in geval van een consument) per overtreding verschuldigd zijn, plus €500,- (of €100,- in geval van een consument) voor elk individueel mailing-bericht. Bij ander gebruik of reproductie van de Informatie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een (eventueel aanvullende) boete verschuldigd zijn van € 12.500,- Euro (of € 2.500,- in geval van een consument). De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Bookdifferent op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van € 1.250,- Euro (of € 250,- in geval van een consument). Naast de boetes kan de daadwerkelijk door Bookdifferent geleden schade gevorderd worden.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Bookdifferent heeft de inhoud van de Bookdifferent Site met de grootste zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot juistheid van de Informatie. Bookdifferent is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie.
4.2 De Reiziger is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de Reiziger zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
4.3 Bookdifferent is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van: (i) het gebruik of de inhoud van de Informatie; (ii) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de Bookdifferent Site een link is opgenomen, of enige site waarop een link is opgenomen naar de Bookdifferent Site; (iii) inbreuk door Reizigers door (het gebruik van) de Bookdifferent Site of de Informatie op rechten van derden.
4.4 Indien via de Bookdifferent Site overeenkomsten tussen de Reiziger en derden tot stand komen, is Bookdifferent op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Bookdifferent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke overeenkomsten, transacties of de gevolgen daarvan.
4.5 Hoewel Bookdifferent ernaar streeft dat de Bookdifferent Site gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Bookdifferent niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de Bookdifferent Site. Toegang tot de Bookdifferent Site mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Bookdifferent heeft te allen tijde het recht om een Reiziger of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de Bookdifferent Site te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Bookdifferent is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.
4.6 De Reiziger is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie die de Reiziger aan Bookdifferent verstrekt.

 

5. Apparatuur

5.1 De Reiziger is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de Bookdifferent Site te bezoeken en gebruiken. Bookdifferent is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de Reiziger veroorzaakt door het gebruik van of bezoek aan de Bookdifferent Site.

 

6. Persoonlijke informatie

6.1 Tijdens het bezoek aan de Bookdifferent Site, wordt persoonlijke informatie van de Reiziger verzameld en verwerkt door Bookdifferent voor interne kennisgroei. Deze persoonlijke informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, wordt niet gedeeld met derden en wordt gehanteerd volgens de regels van de wet.

 

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op deze algemene voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Reiziger en Bookdifferent is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
7.2 De Reiziger is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de Reiziger de Bookdifferent Site raadpleegt, en/of het land dat de Reiziger via de Bookdifferent Site bezoekt.
7.3 Indien deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar zijn, dan is op partijen de wettelijk geldige regeling van toepassing die in strekking en werking het meest aansluit bij het ongeldige deel van deze Algemene voorwaarden.
7.4 Geschillen, die niet onderling kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij de Reiziger een wettelijk dwingend recht heeft dit aan een andere rechter voor te leggen.

developed by designed by powered by